- Ved Klinikk for Alle

Hva er afasi?_MG_5127

Afasi innebærer språk- og kommunikasjonsvansker etter en ervervet skade i hjernen, som følge av sykdom eller ytre skade.
Språkvanskene kan medføre vansker med å snakke, å forstå hva andre sier, eller vansker med å forstå og bruke andre former for kommunikasjon (som gester og kroppsspråk). Evnen til å lese og skrive kan også påvirkes.
Alvorlighetsgraden av afasi vil variere. Dette innebærer både hvilke områder av språket som rammes, og i hvor stor grad.

Årsaker

Den vanligste årsaken til afasi er hjerneslag, som omfatter både hjerneblødning og blodpropp i hjernen. Ca. 5000 mennesker rammes årlig i Norge av hjerneslag, med påfølgende afasi. Andre årsaker kan være traumatiske hjerneskader, hjernesvulst, betennelser i hjernen, samt kroniske hjernesykdommer som Alzheimers.

Andre kommunikasjonsvansker

Hos de fleste vil afasien kun være en del av et mye mer omfattende sykdomsbilde med flere tilleggsvansker, hvor noen av disse også vil kunne virke inn på språk- og taleproduksjonen:
  • Dysartri - Talevansker som skyldes lammelser, svakhet eller manglende koordinering av muskulaturen.
  • Taleapraksi - Redusert evne til å utføre viljestyrt tale, til tross for normal kraft og koordinasjon i muskulaturen.


Krav på hjelp

En person med språk- og kommunikasjonsvansker som følge av ervervet hjeneskade har rett til behandling i følge opplæringsloven. Dette er kommunens ansvar. Dersom kommunen ikke kan tilby språklig rehabilitering og behandling, kan det søkes rekvisisjon til HELFO for å få dekt utgiftene hos privatpraktiserende logoped. Vi kan være behjelpelige med denne søkeprosessen.
 _MG_5167