- Ved Klinikk for Alle

Dysleksi

Hva er dysleksi?

Det finnes ulike former for lese- og skrivevansker, _MG_4768 hvor dysleksi anses for å være en spesifikk lese- og skrivevanske. Betegnelsen dysleksi (dys = vansker, lexia = ord) er en språkbasert lærevanske,  som viser seg gjennom store og vedvarende lesevansker. Det er først når lesevanskene blir vedvarende at de kan anses for å være av dyslektisk karakter.
Dysleksi kan være arvelig betinget, og kan slik forekomme hyppigere i enkelte familier. Norsk og internasjonal forskning viser at dysleksi opptrer hos 3-5% av alle elever i skolen.

Dysleksi kan vise seg som:

- Avkodingsvansker: Ett av hovedsymptomene ved dysleksi er vansker med å lese ord hurtig og korrekt. Ordavkodingen ikke er automatisert, noe som gir utslag i redusert leseflyt og mangelfull setningsmelodi. - Fonologiske vansker: Kjerneproblemet ved dysleksi er knyttet til evnen til å oppfatte og skille mellom de minste delene i språket, nemlig språklydene (fonemene). Et tidlig tegn på dysleksi kan være problemer med å forstå rim eller lytte ut første og siste lyd i ord. Ved skolestart kan eleven ha problemer med å lære bokstaver og knytte bokstavsymboler til lyder, som forsinker leseutviklingen. - Rettskrivingsvansker: Et punkt allmenheten ofte forbinder med dysleksi er vansker med rettskriving. Skriveprosessen omhandler både å kunne skrive enkeltord korrekt, ferdigheter til å gi uttrykk for egne ideer og tanker gjennom skriftstpråk, samt forfatting av setninger, avsnitt og tekster. Dysleksi kan medføre vansker på alle disse områdene.

Utredning

Tidlig hjelp anses som viktig for at eleven lettere skal kunne henge med i skolegangen.  For å vurdere om en elev har dysleksi skal eleven ha gjennomgått en helhetlig utredning i samarbeid med PPT eller andre kvalifiserte fagfolk. Med dette menes det at kartleggingen inkluderer undersøkelse av kognitive og språklige områder, og ikke minst tiltaksutprøving.

Krav på hjelp

Barn og voksne med dyslektiske vansker har rett til behandling i følge opplæringsloven. Dette er kommunens ansvar. Dersom kommunen ikke kan tilby språklig rehabilitering og behandling, kan det søkes til HELFO for å få dekt utgiftene hos privatpraktiserende logoped. Vi kan være behjelpelige med denne søkeprosessen.