- Ved Klinikk for Alle

Lese- og skrivevansker

Hva er lese- og skrivevansker?

Lese- og skrivevansker karakteriseres ved at en opplever vansker med å tilegne seg funksjonelle lese- og skriveferdigheter til tross for ordinær opplæring.
Vanskene kan være en del av et større språkproblem, og kan blant annet omfatte vansker med: begrepsforståelse, minnefunksjon, bearbeidingsevne og formuleringsevne, samt oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker.

Noen tidlige risikofaktorer:

 • Forsinket språkutvikling i førskolealder
 • Manglende interesse for rim i førskolalder
 • Manglende bevissthet rundt språkets enkeltlyder/fonemer (k-a-t-t begynner på /k/)
 • Vansker med bokstavinnlæring
 • Lite interesse for å bli lest for.

Lesevansker

Lesevansker kan vise seg som vansker med ordavkoding, vansker med forståelse, eller begge deler:
 • Vansker med ordavkoding: Disse elevene leser ofte ord lyd for lyd. Lesingen er ofte preget av et montomt toneleie, stotring, nøling og/eller at en drar på vokallydene.
 • Vansker med forståelse: Disse elevene har vansker med å forstå det de leser. Det kan blant annet vise seg gjennom at ordforrådet er begrenset. Videre kjennetegn kan blant annet være mangelfull setningsmelodi, vansker med å forstå sammenheng i tekst, og redusert lesetempo.

Skrivevansker

Skrivevansker kan vise seg som vansker med rettskriving og forfatting av tekst. Vanskene kan blant annet komme til uttrykk gjennom:
 • Utforming av bokstaver eller ord,
 • Forveksling av bokstaver eller bokstavrekkefølge
 • Utydelig skrift
 • Vansker med å finne ord og sette de sammen til setninger
 • Vansker med tegnsetting
 • Vansker med å formidle kunnskap gjennom skrift

Dysleksi

Dysleksi er en spesifikk lese- og skrivevanske. Les mer om dysleksi her