- Ved Klinikk for Alle

Refusjon / Priser

Refusjon

Alle som opplever vansker med språk, tale, stemme eller svelging har rett til å få dekt utgifter til undersøkelse og behandling. Dette er hjemlet i folketrygdloven § 5-10. HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) gir full støtte til undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende logoped der de har godkjent dette. For å få tjenestene dekket av HELFO, må kommunen ha gitt et skriftlig avslag på at de ikke kan gi det tilbudet man har krav på. Vi kan være behjelpelige med denne søkeprosessen.

Takster

Drammen logopedtjeneste vil inngå mønsteravtale med HELFO og følger derfor til en hver tid deres satser. Disse satsene er fastsatt av Norsk Logopedlag (NLL), som vi er medlem av.   Les mer om takstene på HELFO sine sider Takstene justeres årlig 01.07, og er per dags dato som følger:
  1. Undersøkelse/utredning: kr 1562,-
  2. Oppfølging/behandling, 60 minutter: kr 1036,-


Det er naturligvis også mulig å dekke kostnadene selv. Vi skriver ut faktura.     -- helfo_logo_size-large