- Ved Klinikk for Alle

Fagområder

Vi jobber med følgende fagområder:


_MG_5190
 • Afasi:
  Afasi er en ervervet språk- og kommunikasjonsvanske som følge av sykdom eller skade på hjernen. Afasi kan forekomme i alle aldre, hvor den hyppigste årsaken regnes for å være hjerneslag. Les mer om afasi her, eller sStatped sine hjemmesider.
   
 • Dysfagi
  Vansker med å spise og svelge etter ervervet hjerneskade. Et symptom ved sykdommer eller tilstander hvor det skjer skader i muskler og nerver som kontrollerer svelging. Les mer om dysfagi her eller på Oslo Universitetssykehus sine hjemmesider her
   
 • Språk- og talevansker:
  Betegnelsen språkvansker brukes når barnet har vansker med å snakke, bli forstått eller forstå srpåk. En språkvanske kan berøre ulike sider av språket, eksempelvis språklyder, setningsstruktur, grammatikk, eller hvordan språket brukes. Les mer om språk- og talevansker her, eller se Statped sine hjemmesider.
   
 • Stemmevansker:
  Stemmevansker kan oppstå på grunn av sykdom, skade eller feilbruk av stemmen. Vanskene kan føre til forstyrrelser i stemmen eller taleapparatet, eller de kan skape et ubehag som gjør det slitsomt, tungt eller vanskelig å prate Les mer om stemmevansker her, eller se Statped sine hjemmesider.
   
 • Taleflytvansker:
  Taleflytvansker innebærer vansker som forstyrrer den uanstrengte flyten i talen. Dersom det forekommer hyppige forstyrrelser av talens rytme, tempo og/eller flyt, karakteriseres dette som en taleflytvanske. Taleflytvansker er en fellesbetegnelse for stamming og løpsk tale. Les mer om taleflytvansker her, eller se Statped sine hjemmesider.
   
  • Stamming:
   Stamming er en rytmeforstyrrelse i talen som kjennetegnes ved hyppige gjentakelser av språklyder, stavelser og/eller småord, forlengelser av språklyder og/eller fullstendige blokkeringer (fullstendig stopp i lyd og/eller luft) ved snakking. Les mer om stamming her, eller se Statped sine hjemmesider.
    
  • Løpsk tale:
   Løpsk tale er en kommunikasjons- og taleflytvanske som kan ha mange ulike kjennetegn. Personer med løpsk tale vil ofte ha uregelmessig, gjerne svært hurtig taletempo, støtvis og urytmisk tale og/eller uorganisert setningsstruktur. Les mer om løpsk tale her, eller se Statped sine hjemmesider.
    
 • Lese- og skrivevansker:
  Lese- og skrivevansker kjennetegnes ved vansker med å tilegne seg funksjonelle lese- og skriveferdigheter til tross for ordinær opplæring. Lesevansker kan være vansker med ordavkoding og/eller vansker med forståelse, mens skrivevansker kan være vansker med rettskriving og/eller med å formulere tekst. Les mer om lese- og skrivevansker her, eller se Statped sine hjemmesider.
  • Dysleksi:
   Dysleksi er en spesifikk lese- og skrivevanske. Dette innebærer en innlæringsvanske som fremfor alt påvirker evnen til korrekt og flytende avkoding av ord og staving. Kjerneproblemet ved dysleksi er knyttet til evnen til å oppfatte og skille mellom de minste delene i språket vårt, språklydene (fonemene). Les mer om dysleksi her, eller se Statped sine hjemmesider.
    _MG_5219